Rothenburg Imperial City Festival - Reichsstadt Festtage

4 - 6 syyskuu 2020